Změna Všeobecných podmínek

Tímto oznamujeme naším klientům změnu Všeobecných podmínek poskytování telekomunikačních služeb, v soulad se stávajícím zněním podmínek a Zákona o telekomunikacích s tříměsíčním předstihem před vstopením změn v platnost.. Více v článku..

Vážení klienti,
tímto Vám v souladu se stávajícími Všeobecnými podmínkami poskytování telekomunikačních služeb(dále jen Podmínky) a Zákonem o telekomunikacích(dále jen Zákon) v platném znění oznamuji změnu Podmínek 3 měsíce před vstupem této změny v platnost.

Nejdříve objasnění tohoto kroku:
v době tvorby současných podmínek ještě nebyly některé věci zcela jasné a podle Zákona bylo nutné podmínky zhotovit ještě před vznikem telekomunikační živnosti(která se od 1.5.2006 podle novelizace Zákona o elektronických komunikacích mění v tzv. neživnost, s čímž souvisí další nesmyslné papírování..ale to jen abyste byli v obraze, jakými nesmysly nás úředníci zaměstnávají 🙂 ) v době, kdy jsme ještě neměli zcela jasno v tom, jak bude služba vlastně fungovat. Proto některá ustanovení neodpovídají realitě.

Již několik klientů mělo problém s tím, že je v Podmínkách uvedena tříměsíční výpovědní lhůta, to je asi hlavní důvod změny. Současně, vzhledem ke složitosti provedení tohoto úkonu, uvádím do pořádku i některá další ustanovení.

Ona tříměsíční lhůta Vás nemusí nijak znepokojovat, neboť bod 10.7 jasně stanovuje, že:
Vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí těmito podmínkami a ceníkem, nestanoví-li smlouva o poskytování Služby jinak. A ve smlouvě je samozřejmě vždy lhůta měsíční. Nicméně už jsem se setkal i s případem, kdy se klient odmítl k naší síti kvůli tomuto připojit.

Nyní ke změnám:

Změna č. 1:
Odstavec 2.5 se změní takto:
V bodě A se stávající věta:
a) výpovědí Uživatele s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi Poskytovateli
nahrazuje:
a) výpovědí Uživatele s měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi Poskytovateli

Změna č. 2:
Odstavec 4.1 se mění takto:
V bodě L se nahrazuje stávající ustanovení:
l) sehnat si souhlas majitele objektu pro instalaci zařízení instalovaného za účelem poskytování Služby. Tento souhlas nemusí být písemný, postačí prohlášení Uživatele o souhlasu majitele objektu.
Tímto:
l) Oznámit majiteli objektu úmysl instalovat telekomunikační okruh dle § 91 odst. 6 zákona č.151/2000 Sb. o telekomunikacích, ze dne 16. května 2000. V případě neshody ve věci provedení této instalace si zajistí Uživatel správní rozhodnutí místního stavebního úřadu, které stanoví rozsah povinnosti majitele objektu umožnit instalaci telekomunikačního okruhu. O výsledku jednání s majitelem objektu, příp. stavebním úřadem, podá potřebné informace Poskytovateli před zahájením samotné instalace.

Změna č. 3:
V odstavci 6.9 a 6.10 se info@czspeed.net mění na support@czspeed.net

Změna č. 4:
V odstavci 7.3 se stávající znění bodu B:
b) pravidelné platby jsou účtovány v měsíčních cyklech vždy na počátku daného měsíce.
mění takto:
b) pravidelné platby jsou účtovány v měsíčních cyklech vždy k 15.dni daného měsíce.

Změna č.5:
Na konec odstavce 10.5 je přidán tento text:
, úpravy obsažené v tomto dokumentu a oznámené Uživatelům dne 6.4.2006, nabývají účinnosti dnem 6.7.2006.

děkuji za pochopení,

s pozdravem,

Miloš Brejcha, CZSpeed.NET